ความหมายความสำคัญของเรื่องสิทธิของมนุษยชน

ความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของมนุษย์ที่พยายามวางรากฐานระบบความคิด เพื่อให้คนทั้งโลกคำนึกถึงคุณค่าของความเป็นคน ตั้งแต่ศักดิ์ศรี ชาติกำเนิด สิทธิส่วนบุคคลต่างๆที่ได้มาอย่างชอบธรรม นอกจากสิทธิมนุษยชนยังให้ความสำคัญของ สิทธิเสรีภาพ และสภาวะโลกในปัจจุบันมันไม่ใช่แค่ประเทสใดประเทศหนึ่ง มันเป็นเรื่องที่สังคมโลกต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยของเรานั้นเป็นสมาชิกองค์การของสหประชาชาติ ที่สำคัญเรื่องของสิทธิมนุษยชนยังนำใช้ด้านการเมือง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น การละเมิดสิทธิในประเทศพม่า ทำให้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตัดสินใจคว่ำบาตรทางการทูต และงดทำการค้าด้วย หรือ กรณีการส่องทหารของสหประชาชาติเพื่อเข้ายุติเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในประเทศบอสเนีย โคโซโว เฮอร์เซโกวิน่า นอกจากที่กล่าวมายังมี เหตุการณ์ที่ชาวยิวอยู่สังหารหมูโดย ฮิตเลอร์ ผู้นำจอมเผด็จการ เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เราจึงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง สิทธิมนุษยชน เพราะมันมีความสำคัญในด้านสังคมโลก และ ประชาธิปไตย

Human Rightsสิทธิของมนุษย์ยชนสิ่งสำคัญ ประกอบด้วยต่อไปนี้

  • สิทธิพื้นฐานของคนทุกคน ซึ่งมนุษย์บนโลกทุกคนในโลกใบนี้ มีสิทธิเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่สามารถบังคับข่มขู่ ข่มเหง ได้ โดนดูถูกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนาได้
  • สิทธิส่วนบุคคล ที่ผู้อื่นจะไม่สามารถล่วงละเมิดไม่ได้ เพราะเป็นพื้นที่ความเป็นส่วนตัวที่ไม่ต้องการให้คนอื่นมารับรู้
  • สิทธิพลเมืองที่ดี เป็นสิทธิในฐานะประชาชนของรัฐ แบ่งแยกได้ 3 ประเภท 1. สิทธิทางสังคม ประชาชนที่ได้รับสิ่งของบริการจากสังคม เช่น สิทธิในการใช้บริการในพื้นที่สาธารนะ 2.สิทธิสวัสดิการด้านสังคม เป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนควรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ทางสังคม เข่น การได้รับการศึกษา และอื่นๆอีกมากมาย 3.สิทธิทางวัฒนธรรม เช่น ประเพณีวัฒนธรรม การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ หรือ ในด้านศิลปะทั้งหมด