Things to know about laws and rights protectiopic

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ

Things to know about laws and rights protection111

สิทธิ ถ้าหากเราจะตีความหมายจากคำๆ นี้มันก็น่าเปรียบเสมือนเกราะที่มีไว้สำหรับป้องกันประชาชนคนทั่วไปให้พ้นจากการคุกคามทางด้านร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สินจากผู้ที่มีอิทธิพลในรูปแบบต่างๆ ผู้ที่ใช้อำนาจไปในทางที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกที่ควร สิ่งๆ นี้จะเป็นดังเช่นใบเบิกทางที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่ตนเองพึงได้รับจากรัฐบาล หรือองค์กรของรัฐต่างๆ ที่คอยให้การสนับสนุนในด้านการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

โดยสิทธิส่วนบุคลที่เราพูดถึงนี้มาจากบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เพื่อให้ประชาชนทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบระบบไม่มีใครสามารถข่มเหง หรือคุกคามกันได้ ซึ่งคำว่าสิทธินั้นเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงสิทธิเสรีในการกระทำของคนไทยทุกคนที่เป็นการกระทำไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น กระทำการใดๆ ที่อยู่ในความถูกต้องนั่นเอง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ

  • สิทธิเสรีภาพ เป็นสิ่งที่ติดตามตัวเรามาตั้งแต่กำเนิด และอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากมีผู้นำกฎหมายสร้างขึ้นเพื่อมีไว้สำหรับดูแลประชาชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สิทธินั้นหากจะกล่าวง่ายๆ นั่นก็คือสิ่งที่เราสามารถเลือกที่จะเป็น เลือกที่จะคิด หรือเลือกที่จะปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับ แต่สิ่งที่ตนทำนั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่ถูกกำหนดไว้ และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็น ร่างกาย หรือจิตใจ
  • ลักษณะกฎหมายที่มีไว้สำหรับคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตในการอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นระบบ ในส่วนของสิทธิส่วนบุคคลที่ร่างด้วยกฎหมายจะมีการปรับปรุงแก้ไขตามยุคสมัยที่ผันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองสิทธินั้นจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ เด็ก การศึกษา ผู้บริโภค สิขสิทธิ์ นั่นเอง
  • คุ้มครองสิทธิเด็ก คือกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับให้เด็กได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ซึ่งพื้นฐานแล้วเด็กนั้นจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอยู่ 4 ประการคือ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด ได้รับการพัฒนาส่งเสริมในการศึกษา ได้รับการคุ้มครองจากผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อย่างที่ควรจะได้รับ
  • คุ้มครอบสิทธิในการศึกษา เป็นกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ตั้งแต่พ.ศ.2542 ที่ต้องการให้เด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้มีความรู้ และความสามารถหากเจริญเติบโตเต็มไว้ เพื่อให้เด็กทุกคนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค คือการคุ้มครองเพื่อให้ทุกคนใช้ประเทศชาติได้รับสินค้าที่ดี บริการที่ดี และการดูแลหลังการขายอย่างเหมาะสมกับเงินที่สูญเสียไป

คุ้มครองสิทธิของลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิกับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานไม่ให้ถูกลอกเลียนแบบ หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลงานนั่นเอง