การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดนโทษอะไรบ้าง

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลถือว่าเป็นการกระทำผิดทางกฎหมายในปี 2550 มาตราที่ 4 ในพระราชบัญญัตินี้ การโฆษณา หมานความหรือรวมการกระทำใดๆทั้งสิ้นที่ให้ผู้อื่นเห็น หรือเป็นการแจ้งให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และทางการค้า แต่ในที่นี้ไม่ได้รวมถึงในหนังสือทางด้านวิชาการ หรือตำราที่ใช้ในการเรียนการสอน มาตราที่ 35 สิทธิส่วนบุคคลภายในครอบครัว

เกียรติยศ หรือชื่อเสียง หรือตลอดการเป็นส่วนตัวย่อมได้รับการคุ้มครองหรือด้วยวิธีอื่นๆต่อสาธารณะชน เป็นการละเมิดสิทธิ หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายในครอบครัว ฉะนั้น บุคคลควรได้รับการคุ้มครองจากการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้มิชอบ หรือบุคคลอื่น มาตราที่ 36 บุคคลจะต้องมีเสรีภาพในการสื่อสาร โดยทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่นการตรวจสอบการกัก หรือการเปิดเผยสิ่งที่บุคคลอื่นสื่อสารกันให้ผู้อื่นนั้นได้รับรู้ด้วย จะกระทำมิได้ แต่หากอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายของประเทศไทย เพื่อเป็นการรักษาความสงบแห่งรัฐ และประชาชน


สิ่งที่กล่าวมา เป็นกฎหมายที่อธิบายถึงเรื่องการละเมิดสิทธิของบุคคลทั่วไป เป็นความรู้เบื้องต้นที่เราควรรู้ และสื่อก็ต้องรู้เช่นกัน การละเมิดสิทธิของผู้อื่นกฎหมายระบุไว้ชัดเจน มีครอบคลุมไปจนถึงทั่วโลก ควรให้พื้นที่ส่วนบุคคลแก่ผู้อื่น ไม่ควรละเมิดพื้นที่ หรือความคิดของคนอื่นอย่างมิชอบทางกฎหมาย ในปัจจุบันการละเมิดพื้นที่ส่วนบุคลเริ่มมีมากขึ้น เช่นการกระทำของนักข่าว ที่ละเมิดสิทธิของเหล่าดารา ตามที่เราได้เห็นข่าวกันทุกวัน สิ่งที่เกิดขึ้นหากเหล่าดารานั้นยอมได้ก็จะมีการไกล่เกลี่ยกัน หากยอมความมิได้ต้องไปพูดคุย และใช้ข้อกฎหมายเพื่อเป็นการตัดสินอีกครั้ง

Freedom