rightspersonal

กฎหมายสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนควรรู้มีอะไรบ้าง

เมื่อเราเกิดมาในประเทศที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงจะได้รับ คำว่าสิทธิส่วนบุคคลหากแปลให้เข้าใจความหมายแบบง่ายๆ ก็คือการมีสิทธิพึงกระทำในสิ่งอันเหมาะสม โดยสิ่งที่กระทำนั้นต้องไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง และผู้อื่น อีกทั้งสิทธิที่ตนเองทำจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอันมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด หากทำตามนี้นั่นหมายถึงทุกคนมีสิทธิทำในสิ่งที่เหมาะสมได้หมดทุกเครื่อง กระนั้นก็ยังมีกฎหมายด้านสิทธิส่วนบุคคลที่ควรรู้อยู่หลายเรื่องเหมือนกันเพื่อจะได้ทำตามอย่างถูกต้อง

กฎหมายสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนควรรู้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลมาตรา 35 เรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลภายในครอบครัว, เกียรติยศ, ชื่อเสียง รวมถึงเรื่องของความเป็นส่วนตัวย่อมต้องได้รับความคุ้มครองจากการกล่าวหรือไขข่าวแพร่ หลายข้อความหรือภาพจะด้วยวิธีใดเพื่ออกไปยังสาธารณชน อันทำให้เกิดการละเมิด การกระทบกับสิทธิต่อบุคคลภายในครอบครัว, เกียรติยศ, ชื่อเสียง รวมถึงความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยจะกระทำมิได้ ยกเว้นเฉพาะกรณีที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบุคคลย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการพยายามแสวงหาผลประโยชน์ทางมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับตนเองทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

rightspersonal

มาตรา 36 บุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพในเรื่องการสื่อสารจากทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจค้น การกัก แม้แต่การเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลพึงมีต่อกันรวมไปถึงการกระทำประการอื่นเพื่อให้เกิดการล่วงรู้ถึงข้อความที่สื่อสารกับบุคคลที่มิได้ติดต่อถึงกัน จะกระทำการมิได้ เว้นอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะแค่เรื่องการรักษาด้านความมั่นคงของรัฐใช้เพื่อต้องการรักษาความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 287 ผู้ใด

  1. ประสงค์ด้านการค้า การแจกจ่าย แสดงอวดแก่ประชาชน ผลิต มีไว้ นำเข้า ยังพร้อมให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออก ยังพร้อมให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไป ยังพร้อมพาไป และทำให้แพร่หลายด้วยวิธีอื่นๆ
  2. ประกอบด้านการค้า มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องด้านการค้าหรือสิ่งของลามก จ่ายแจก แสดงอวดแก่ประชาชน ให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของนั้น
  3. ช่วยเหลือในการทำเผยแพร่ ค้าวัตถุ สิ่งของลามกดังกล่าว โฆษณา ไขข่าวโดยประการใดๆ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความผิดตามมาตรานี้ทั้งหมด

มาตรา 322

ผู้ใดปิดผนึก เอาจดหมาย โทรเลข เอกสารอันปิดผนึกของผู้อื่นไป เพื่อทำให้รู้ข้อความ เพื่อนำข้อความไปเปิดเผย หากเกิดความเสียหายกับผู้ใดผู้หนึ่ง ต้องโทษระวางคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เรื่องเหล่านี้เป็นกฎหมายด้านสิทธิส่วนบุคคลเบื้องต้นที่ทุกคนพึงต้องรู้เอาไว้ไม่อย่างนั้นอาจเกิดปัญหากับตนเองเอาได้