ประวัติความเป็นมาของการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน

เมื่อสมัยก่อน ประเทศต่างๆมีการปกครอง โดยอำนาจจะตกอยู่กับ บุคคลที่ปกครองประเทศนั้นๆแต่เพียงผู้เดียว โดยประชาชนทั่วไปจะไม่สิทธิด้านเสรีภาพ และ ความเสมอภาคในสังคม ทำให้บ่อยครั้งต้องพบเจอกับความทุกข์ยาก จากความยุติธรรม ตัวอย่างและ จุดเริ่มต้นของโลกนั้นก็คือ การเรียกร้องสิทธิ์ทางการเมือง และ ทางสังคม มีบทบาทอย่างมากของการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ เริ่มต้นจากการรวบรวมขุนนางที่ครองที่ดิน ในประเทศอังกฤษในสมัยกลางได้รวบรวมสมาชิกเพื่อ ไปเรียกร้องสิทธิกับ กษัตริย์ ทรงพระนามว่า

ข้อควรรู้เรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่เราอาจถูกกระทำ

สิทธิส่วนบุคคล ปัจจุบันคนเรานั้นถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวที่สูงเป็นอันดับ 1 คือเรื่องเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารทั่วโลก โดยปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นการจากโดนขโมยข้อมูลส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ตและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน เฉพาะจากการเจาะข้อมูล ขโมยข้อมูลสำคัญต่าง เช่น บัตรเครดิต และอื่นๆ สิทธิ หมายถึง อำนาจส่วนตัวของบุคคลนั้นๆที่มีกฎหมายคุ้มครองให้กับตัวของเรา เมื่อการได้รับสิทธินั้นย่อมไม่ให้ก่อความยุติธรรมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลนั้นๆตามกฎหมาย หรือ สิทธิตามศีลธรรม ภาษาอังกฤษเรียกว่า