จิตสำนึกกับสิทธิส่วนบุคคล

personal-rights

พื้นที่ส่วนบุคคลบนโลกโซเชี่ยล กิจกรรมบนสื่อออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นในทุกๆวินาทีเจตนาแฝงด้านการตลาด หรือพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ขาดความเคารพด้านสิทธิส่วนบุคคล  ปัจจัยและสาเหตุมีอะไรบ้าง

สิทธิส่วนบุคคล อันหมายถึง สิทธิความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง ครอบครัว เกียรติยศและความเป็นอยู่ คำที่ถูกมองข้าม ด้วยสื่อทางโซเชี่ยลที่เปรียบเสมือนโลกส่วนตัว สำหรับบางคนมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับทำบางสิ่งบางอย่าง แต่สำหรับบางกลุ่มคนอาจจะเป็นกระแสนิยม เพียงเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีคำจัดกัดความใดๆ เป็นความพอใจส่วนบุคคล ภายใต้มุมมองและความคิด ณ ขณะนั้น

สิทธิส่วนบุคคล ที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิ ได้แก่ การทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ อาทิ ด้านการเงิน การใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิผู้บริโภค เนื่องจาก ระบบจัดการข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ให้บริการบนเว็บไซต์ โซเชี่ยล และแอพพลิเคชั่น ต่างๆ เป็นพื้นที่เสรีภาพด้านการการแสดงความคิดเห็น หรือการกระทำใดๆ ความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพจึงไม่ได้รับการป้องกันเท่าที่ควร

paparazzi

สาเหตุการมีอะไรบ้าง

  1. สามัญสำนึก คือ สัญชาตญาน ที่สามารถจำแนกได้ว่า สิ่งไหนผิด สิ่งไหนถูกต้อง ซึ่งการแสดงออกทางด้านความรู้สึก การซาบซึ้ง การสำนึก ที่สามารถรู้ได้โดยไม่ต้องได้รับการแนะนำสั่งสอน
  2. พื้นฐานนิสัย ที่พบเห็นได้ในบุคคล คนหนึ่ง ด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรมทางกาย วาจา หรือใจ ทั้งด้านบวกและด้านลบ เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ทำให้มีการละเมิดความเป็นส่วนตัว ซึ่งนำมาให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือองค์กร

 

  1. สังคมออนไลน์ที่ขาดระเบียบวินัย และไม่มีขอบเขตความเป็นส่วนตัว ช่องว่างแห่งการสื่อสาร ที่ถูกใช้ไปในทางที่ผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการกลั่นกรอง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม สถานที่ หรือการวิพากวิจารณ์ในทางสังคมเนื่องจากการตีความและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ล้วนเป็นการเดินทางของความคิด ในชั่วขณะ ที่ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบและศีลธรรมอันดี

ปัจจัย ที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ด้วยการแชร์ภาพถ่าย การเผยแพร่คลิป การวิพากวิจารณ์ จากสังคม เมื่อพื้นที่ออนไลน์ได้รับการเข้าถึงการกลุ่มคนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก พฤติกรรมการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและการกระทำต่างๆ คือ ความรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวของคนอื่น เป็นประเด็นหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ  เนื่องจากหลายคน  เข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่แท้จริงขาดความรู้สึก          และสามัญสำนึกที่ดี พฤติกรรมพื้นฐานที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด จึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งเกินที่จะประเมินค่าได้

 

การขาดจิตสำนึก หรือ คิดไม่ได้ คิดไม่เป็น ก่อนแชร์ จะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปัจจุบัน พรบ.คอมพิวเตอร์ ได้มีกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค ตาม มาตรา.112 ทางโซเชียลฯ แม้เทคโนโลยีจะรุดหน้าและมีประโยชน์มากเพียงใด แต่ก็เหมือนดาบสองคม หากขาดการควบคุมและการใช้งานอย่างถูกต้องแล้ว ความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้น อาจจะทำให้มีการเลียนแบบหรือเอาเป็นเยี่ยงอย่าง การสนับสนุนให้ใช้อินเตอร์เน็ตให้ถูกทาง และมีกฏหมายที่ครอบคลุมกำหนดบทลงโทษ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับยุคดิจิตอลและเทคโนโลยี เพื่อป้องกันสิทธิเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวจากการถูกละเมิดโดยไม่เป็นธรรม

Read More

ตอบข้อสงสัยของคำว่าสิทธิส่วนบุคคล

Human-Rights

หลายๆคนมักจะสงสัยว่า สิทธิของบุคคล คืออะไร โดนกระทำอย่างไรบ้างถึงจะเข้าข่ายโดนละเมิดส่วนบุคคล ปัจจุบันนี้พบการถูกละเมิดสิทธิมากเกินไป เนื่องจากเทคโนโลยี สังคมโชเชี่ยว เช่น ถูกนำรูปที่นำพาให้ทำให้เสียชื่อดังได้รับความอับอาย หรือ ได้รับความเสียหายถูกคุกคามการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งไม่ว่าการกระทำดังกล่าว จะทำโดยจงใจ เจตนา หรือ ไม่ได้ตั้งใจก็ตาม จากรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 ได้บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิเสรีภาพของตนเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หากมีการละเมิดสามารถเรียกร้องค่าเสียหายนั้นได้ โดยให้บุคคลที่กระทำการละเมิดสิทธิของผู้อื่นมารับการลงโทษ ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

การละเมิด การทำประทุษร้ายของบุลคลที่กฎหมายคุ้มครอง ไม่มีข้อแม้ ว่าจะทำการโดยเจตนาหรือไม่เจตนา เช่น ทำให้บุคคลอื่นเสียหายถึงแก่ชีวิต ทำให้ร่างกายบาดเจ็บ ทำให้บุคคลอื่นสูญเสียเสรีภาพ สูญเสียทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ละเมิดนั้น จำเป็นต้องชดใช้ค่าสินไหมแทนการกระทำอย่างนั้น หรือ คนใดเผยแพร่ข่าวที่ไม่เป็นความเป็นจริง จนผู้อื่นได้รับความเสียหายของชื่อเสียง หรือ ทำให้เสียประโยชน์ในการทำมาหากิน ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลHuman-Rights

จะเห็นไหมว่าถ้าเราถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวของเรานั้น สามารถแจ้งความและดำเนินการทางกฎหมายได้ เรียกร้องให้ บุคคลที่ทำการละเมิดเราชดใช้ค่าสินไหมตามความเสียหายของเราได้ ผู้ที่ทำการละเมิด มีโทษระหว่าง ทั้งจำ-ทั้งจับ แต่ถ้าเป็นการละเมิดสิทธิเป็นต้นเหตุให้ทำให้เสียใจ และ ผิดหวัง ผู้ถูกกระทำนั้นไม่สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ดังนั้นต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลของเราไม่ให้ถูกล่วงละเมิดได้ เราจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของผู้อื่น และถูกกระทำซ้ำ โดยใช้กฏหมายต่อสู้เพื่อสิทธิของเรา

Read More

ประวัติการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของชาวสีม่วง

Human-Rights

ประวัติการการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของชาวสีม่วง ขอบอกก่อนเลยว่า การรักร่วมเพศนั้น เกิดขึ้นมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ในยุคแรก เริ่มต้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่สมัยยุคกรีกโบราณ เกิดขึ้นเมื่ออิ่มเอิบทางเพศแล้ว ทำให้เกิดความรักระหว่างผู้ชายทั้ง 2คน ช่วงนั้นสามารถพอเจอได้ทั่วไป เป็นที่ยอมรับ และยังสืบทอดมายังอาณาจัรโรมัน เมื่อพบหลักฐานชิ้นแรกว่ามีการจัดงานแต่งงานระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างก็เริ่มเลวร้ายลง ซึ่งมีบุคคลทำให้เกิดภาวะเกลียดและกลัว พวกรักร่วมเพศนำข่าวนั้นให้แพร่ไปทั่ว รวมถึงขั้นออกกฎหมายห้ามแต่งงานระหว่างเพสเดียวกัน และ บทลงโทษสำหรับใครผ่าฝืนมีโทษหนักถึงขั้นเผาทั้งเป็นต่อหน้าประชาชน นับตั้งแต่บัดนั้นมา ชาวรักร่วมเพศจำเป็นต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ ถูกย่ำยี่ให้เป็นเหมือนพลเมืองชั้นสองไปโดยปริยาย

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในปี ค.ศ.1867 ประเทศเยอรมัน เมื่อ คาร์ล-ไฮน์ริช อูลริช ปัจจุบันได้รับยกย่องให้เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิของชาวรักร่วมเพศรุ่นบุกเบิก ได้เขียนบทแก้ต่างให้กลุ่มคนที่ถูกทางการจับด้วยข้อหารักร่วมเพศ ทั้งในมุมของกฎหมายและศีลธรรม นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้สภาในมิวนิกให้ทำการยกเลิกกฏหมายรักร่วมเพศท่ามการการโดนขับไล่จากฝูงชน

หลังจากนั้นก็มีการต่อสู้อยู่เรื่อยมา จนวันนั้นก็มาถึงเมื่อ ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ยืนยันรับรองสิทธิในการแต่งงานระหว่างคู่รักร่วมเพศ ถือเป็นชัยชนะครั้งแรกในทางกฏหมายที่ต้องบันทึกลงประวัติศาสตร์สำหรับการต่อสู้มาอย่างยาวนานเพื่อสิทธิของชาวสีม่วง คำพูดของ แอนโธนี เคนเนดี กล่าวว่า ชาวสีม่วงหวังจะได้มีโอกาสแต่งงานมอบความรักสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้อย่างถูกต้อง เราไม่ควรที่จะกีดกันต้องให้พวกเขาต้องมาใช้ชีวิตอย่างโดดเดียว  พวกเขาต้องการเพียงศักดิ์ศรีเท่าเทียมถูกต้องของกฏหมายHuman-Rights

Read More

ความหมายความสำคัญของเรื่องสิทธิของมนุษยชน

Human-Rights

ความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของมนุษย์ที่พยายามวางรากฐานระบบความคิด เพื่อให้คนทั้งโลกคำนึกถึงคุณค่าของความเป็นคน ตั้งแต่ศักดิ์ศรี ชาติกำเนิด สิทธิส่วนบุคคลต่างๆที่ได้มาอย่างชอบธรรม นอกจากสิทธิมนุษยชนยังให้ความสำคัญของ สิทธิเสรีภาพ และสภาวะโลกในปัจจุบันมันไม่ใช่แค่ประเทสใดประเทศหนึ่ง มันเป็นเรื่องที่สังคมโลกต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยของเรานั้นเป็นสมาชิกองค์การของสหประชาชาติ ที่สำคัญเรื่องของสิทธิมนุษยชนยังนำใช้ด้านการเมือง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น การละเมิดสิทธิในประเทศพม่า ทำให้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตัดสินใจคว่ำบาตรทางการทูต และงดทำการค้าด้วย หรือ กรณีการส่องทหารของสหประชาชาติเพื่อเข้ายุติเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในประเทศบอสเนีย โคโซโว เฮอร์เซโกวิน่า นอกจากที่กล่าวมายังมี เหตุการณ์ที่ชาวยิวอยู่สังหารหมูโดย ฮิตเลอร์ ผู้นำจอมเผด็จการ เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เราจึงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง สิทธิมนุษยชน เพราะมันมีความสำคัญในด้านสังคมโลก และ ประชาธิปไตย

Human Rightsสิทธิของมนุษย์ยชนสิ่งสำคัญ ประกอบด้วยต่อไปนี้

  • สิทธิพื้นฐานของคนทุกคน ซึ่งมนุษย์บนโลกทุกคนในโลกใบนี้ มีสิทธิเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่สามารถบังคับข่มขู่ ข่มเหง ได้ โดนดูถูกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนาได้
  • สิทธิส่วนบุคคล ที่ผู้อื่นจะไม่สามารถล่วงละเมิดไม่ได้ เพราะเป็นพื้นที่ความเป็นส่วนตัวที่ไม่ต้องการให้คนอื่นมารับรู้
  • สิทธิพลเมืองที่ดี เป็นสิทธิในฐานะประชาชนของรัฐ แบ่งแยกได้ 3 ประเภท 1. สิทธิทางสังคม ประชาชนที่ได้รับสิ่งของบริการจากสังคม เช่น สิทธิในการใช้บริการในพื้นที่สาธารนะ 2.สิทธิสวัสดิการด้านสังคม เป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนควรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ทางสังคม เข่น การได้รับการศึกษา และอื่นๆอีกมากมาย 3.สิทธิทางวัฒนธรรม เช่น ประเพณีวัฒนธรรม การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ หรือ ในด้านศิลปะทั้งหมด

Read More

ประวัติความเป็นมาของการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน

Human-Rights

เมื่อสมัยก่อน ประเทศต่างๆมีการปกครอง โดยอำนาจจะตกอยู่กับ บุคคลที่ปกครองประเทศนั้นๆแต่เพียงผู้เดียว โดยประชาชนทั่วไปจะไม่สิทธิด้านเสรีภาพ และ ความเสมอภาคในสังคม ทำให้บ่อยครั้งต้องพบเจอกับความทุกข์ยาก จากความยุติธรรม ตัวอย่างและ จุดเริ่มต้นของโลกนั้นก็คือ การเรียกร้องสิทธิ์ทางการเมือง และ ทางสังคม มีบทบาทอย่างมากของการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ เริ่มต้นจากการรวบรวมขุนนางที่ครองที่ดิน ในประเทศอังกฤษในสมัยกลางได้รวบรวมสมาชิกเพื่อ ไปเรียกร้องสิทธิกับ กษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระเจ้าจอห์นพระราชทานกฎบัตร Magan Carta (แมกนาคาร์ตา)ค.ศ. 1215 เพื่อให้มีการรับรอง ว่าพระองค์จะปกครองประเทศโดยมีความยุติธรรม เช่น ไม่ตัดสินคดี โดยตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่เก็บค่าภาษีมากเกินไป ไม่ลงโทษ โดยไม่พิจารณาคดีอย่าง ยุติธรรม และขอให้ปลดผู้พิพากษา หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ทำงานอย่างไม่ตรงไปตรงมา ไม่ซื่อสัตย์สุจริตออกจากตำแหน่ง แมกนา Magan Carta เป็นบทบัญญัติอย่างเป็นทางการฉบับแรกของประเทศอังกฤษและของโลก ที่มีกำหนดอำนาจหน้าที่ของ กษัตริย์ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ต่อมาการเรียกร้องสิทธิมนุษชนสากล เริ่มได้รับความสำคัญมากขึ้น ที่ต้องการมีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงเริ่มต้นการความร่วมกันระหว่างประเทศ เพื่อประชุมและร่างบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิของความเป็นมนุษย์มากขึ้น สนธิสัญญาฉบับแรกเริ่มต้นด้วยการ ให้การยอมรับเรื่องนับถือศาสนา การยกเลิกทาส และปกป้องสิทธิ ในยามทำสงคราม กำเนิดขึ้นใช้ชื่อว่า “International Committee of the Red Cross” ปี ค.ศ.1864 นับเป็นการร่วมมือกันที่สำคัญจนมาถึงปัจจุบันHuman-Rights

เหตุการณ์ที่สำคัญของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 เกิดจากประเทศเยอรมนี มีการปกครองแบบระบอบเผด็จการ ได้มีการล่วงละเมิดอย่างรุนแรง ได้ทำลายล้างชีวิตของผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก และ ทำลานศักดิ์ศรีของมนุษย์ รวมถึงทำลายกลุ่มชนชาติต่างๆ โดยอ้างเหตุผลในเรื่องศาสนาและเชื่อชาติ จึงต้องร่างบัญญัติระดับนานานชาติ ที่นำให้โลกมีสันติภาพ และ ความสงบสุข

Read More

ข้อควรรู้เรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่เราอาจถูกกระทำ

infringement

สิทธิส่วนบุคคล ปัจจุบันคนเรานั้นถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวที่สูงเป็นอันดับ 1 คือเรื่องเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารทั่วโลก โดยปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นการจากโดนขโมยข้อมูลส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ตและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน เฉพาะจากการเจาะข้อมูล ขโมยข้อมูลสำคัญต่าง เช่น บัตรเครดิต และอื่นๆ

สิทธิ หมายถึง อำนาจส่วนตัวของบุคคลนั้นๆที่มีกฎหมายคุ้มครองให้กับตัวของเรา เมื่อการได้รับสิทธินั้นย่อมไม่ให้ก่อความยุติธรรมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลนั้นๆตามกฎหมาย หรือ สิทธิตามศีลธรรม ภาษาอังกฤษเรียกว่า Privacy means หมายถึง สิทธิที่ประกอบไปด้วยสิทธิของครอบครัว ชื่อเสียง เกียรติยศ ทั้งหมดนี้จัดอยู่ในเรื่องความเป็นอยู่ความเป็นส่วนตัว ตัวอย่างการกระทำที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นตัวฝ่ายของรัฐบาลเอง หรือ เอกชนก็ไม่สามารถทำได้

– มีข่าวช่วงหนึ่งที่บางประเทศห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารผ่าน Blackberry Messenger ด้วยเหตุผลที่ว่าป้องกันการก่อการร้ายinfringement

– การเจาะระบบเข้าไปแอบดูข้อมูลของ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)และเจาะข้อมูลในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อใช้ขโมยข้อมูลแล้ว ผู้นั้นอาจจะขโมยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอีกด้วย

– ดัดแปลงใช้เทคโนโลยีเพื่อวัตถุประสงค์ติดตามการเคลื่อนไหวหรือติดตามพฤติกรรมของบุคคลอื่น เช่น บริษัทติดตั้งกล้องหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับการทำงานหรือการใช้บริการของพนักงาน  ถึงแม้จะใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน แต่อาจจะละเมิดความเป็นส่วนตัวของพนักงานของเราด้วย

– ขโมยข้อมูลจากลูกค้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการตลาด นั้นก็ถือว่าผิด

– รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ e-mail หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลอื่นๆที่เป็นอันส่วนตัวอื่นๆ เพื่อนำไปขายให้กับอีกบริษัทนั้นก็ไม่สามารถทำได้

และยังมีสิ่งที่สามารถละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้อื่นอีกหลายอย่าง ที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เรื่องเหล่านี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบหรือทำความเดือดร้อนกับตัวเรามาก แต่มักจะให้เกิดความรำคาญ สภาพร่างกายและจิตใจของเราได้

Read More